Kurs i DRAMA som metode
for lærere i ungdomsskolen

Hjem

Livsenergi

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Forlaget

Drama & teater

Om Inger

Nettbutikk

Lekens magiske verden
Drama og teater
Drama for ansatte i barnehagen
Drama i småskolen
Drama på mellomtrinnet
Drama på ungdomstrinnet

På ungdomstrinnet er drama like spennende og lærerikt som i de lavere trinnene i grunnskolen.  De dramapedagogiske arbeidsformene bryter opp undervisningen og gir nye innfallsvinkler for læring.  Elevene må ta stilling, de må ta etiske valg, de må vurdere estetiske mål, de skal lære teaterfaglige uttrykk. Drama kan med fordel brukes i engelsk for å styrke muntlig trening.  

Disse kursene vil gi deg stor nytte og glede og du vil oppdage at du faktisk også utvikler deg selv.  Alle kursene er praktiske; du får føle på kroppen hvordan det oppleves å bli undervist gjennom drama.Har du andre ønsker for drama i ungdomsskolen enn de som er listet opp her, er det bare å ta kontakt!

Drama og norsk  - utforsking av noveller

Her går vi inn i novella fra dramaståsted: Vi finner og utdyper rollefigurene, vi dublerer og improviserer over kroppsspråket deres.  Vi finner fram til kontraster og symboler og ser om disse kan brukes i scenisk sammenheng.

Vi finner vendepunkt, gjør forskjellige tolkninger som gir nye dramavendinger.  Vi finner fram til aktiv og passiv handling - prøver dialog både der det finnes i teksten og der det ikke finnes i teksten.  Vi ser på teksten med dramaturgens øyne:  Hvordan gripe an stoff som skal iscenesettes? Kurset inneholder grunnleggende teaterteori satt inn en en sammenheng.  Vi går i dybden av ei novelle og vi ser på flere noveller for å se hvordan de kan gripes an. 1-dags-kurset egner seg for alle som arbeider med norsk i ungdomsskolen. 

Drama og norsk  - prosessorientert skriving

Etter en runde med oppvarmingsøvelser blir deltakerne satt i sving med assosiasjoner over en sammenstilling av gjenstander.  Hver for seg skaper deltakerne en historie.  De skriver stikkord - eventuelt hele historien.  Deretter går deltakerne i grupper og forteller/leser sine historier.  De får respons og reinskriver.  Deretter må gruppene velge en historie som de skal arbeide videre med.  Er noen av historiene like, kan de flettes sammen.  Elementer av de ulike historiene flettes sammen og lages til et spill som spilles for resten av klassen. 

Dette er utgangspunktet for denne kursdagen som er praktisk tilrettelagt.  Deltakerne får selv oppleve den prosessen som de senere kan lede sine elever gjennom.  Men underveis vil de stoppe og drøfte problemstillinger sammen med kolleger.  Vi ser på muligheten for å bruke det stoffet vi skaper i forskjellige sjangere. Dette er en spennende kursdag der alt kan skje!  Kanskje kommer du hjem, ikke bare med en ny metode, men også med en ny novelle?  Deltakerne bør ha med seg 3 kostymer hver, bl.a. hodeplagg,  Ta kontakt om du har spørsmål!

Bruk av rollespill i samfunnsfag

I drama har elevene muligheten til å komme under huden på menneskene i andre land og kulturer, til andre tider i andre sammenhenger.  Dette gjør det aktuelt å arbeide med tema som

  • rasisme
  • krig/fred
  • uland/i-land
  • ANT (alkohol, narkotika og tobakk)
  • miljøproblematikk

I drama skjer dette på en slik måte at det involverer ungdommene til å ta stilling, til å tenke selv. Kurset tar opp et av disse temaene eller det tema som oppdragsgiveren ønsker.  Kurset er et dagskurs. 

 

 RLE - dilemmaer og rollespill

Kurset er utviklet fra Bjørn Magners sosioanalytiske metode.  Etter at vi har varmet opp og blitt trygge i sammenhengen, vil jeg provosere deltakerne på deres holdninger til det temaet vi tar opp, f. eks. toleranse overfor annerledes tenkende.  Deretter arbeider vi med rollespillsjabloner, det vil si at deltakerne får rollekort eller gruppen får en situasjon som de skal improvisere ut fra.  De forskjellige deltakerne blir konfrontert med egne fordommer og må ta stilling. 

I den siste fasen må deltakerne gå i seg selv og diskutere i grupper for å finne måter å forholde seg på til eventuelle nye ståsted. Bjørn Magnèrs metode var i sin tid utviklet i en ungdomsklubb og egner seg godt til å jobbe med i ungdomsskolen.  Det er en meget sterk metode som kan brukes til alle mellommenneskelige tema. Oppdragsgiver kan komme med ønsker. 

Drama og konfliktløsning

Et praktisk-metodisk kurs for lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Vi bruker øvelser og rollespill for å se på situasjoner som kan oppstå og som utgangspunkt for diskusjon. Vi bruker forumteater, dvs. et spill der deltakerne tar utgangspunkt i egne opplevelser. I drama tar vi i bruk læring ved å aktivere følelsene, gjennom identifisering og innlevelse. Forebyggende og aktuelle problemstillinger. Vi tar opp mobbing, det å ta stilling til alkohol, til annerledes tenkende osv.

Regi og dramaturgi av skoleforstillinger

Til dette arbeidet i skolen trengs det faglig kompetanse som er forholdsvis sjelden i skoleverket.  Det er derfor med glede jeg presenterer dette kurset for lærere som har lyst å gi seg i kast med scenisk framføring enten det gjelder ferdigskrevet tekst eller det gjelder det å lage forestillingen selv.  Kurset vil i tillegg til grunnleggende teaterkunnskap, ta for seg litt skuespillerteknikk.  Det vil være et kurs som veksler mellom praktisk og teoretisk arbeid. Dette kurset vil bli tilpasset den aktuelle skole eller kommune som ønsker det.  Derfor vil det bli planlagt i tråd med deres ønsker.