Betraktninger om samfunnet

Hjem

Livsenergien

Livsredskaper

Livsbobler

Foredrag

Fredsaspektet

Lekens magiske verden

For samfunn og næringsliv

Nettbutikk


Hva er en robust kommune?
Det er en kommune...

  • der innbyggerne samarbeider og støtter hverandre.
  • der innbyggerne har gode fora for samhandling og utveksling av ideer.
  • der de folkevalgte har god kommunikasjon med folket.
  • der folk bruker egne ressurser, evner og kreativitet til å skape arbeidsplasser ut fra kunnskap, kultur og naturressurser og der kommunen har evne til å støtte dem i etableringen.
  • der ungdommen utdanner seg til yrker som det er bruk for der de bor.
  • der ungdommen blir stimulert til å ta utdanning innenfor fagfelter som kommunens næringsliv trenger for å ta i bruk ubenyttede naturressurser og overskuddsprodukter fra primærnæringene.
  • som har økonomiske rammer i forhold til kommunale oppgaver til å ivareta folkets behov på en måte som gjør at folk trives og samfunnet utvikler seg i positiv retning.
  • som har har økonomiske rammer som dekker lønnsstigning.